Bài giảng Video Lịch sử 12 - Chương trình HKII của Sở GD (ATV)

Bài giảng Video Lịch sử 12 - Bài 22: NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC. NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA SẢN XUẤT VỪA CHIẾN ĐẤU (1965-1973)

Thông báo
Thời tiết